back-button
TRAN CAM NHUNG - 단비
로그인/회원가입 menu
TRAN CAM NHUNG - 단비 멘토
서울여자대학교
facebook instagram
Xin chào mọi người mình tên là Trần Cẩm Nhung, mình đến từ Nghệ An. Mình đã hoàn thành khoa tiếng hàn của trường Jeju University và hiện đang là sinh viên khoa giáo dục trẻ em của trường đại học Seoul Woman University.

안녕하세요~~저는 짠감늉이고 한국 이름은 단비라고 입니다. 저는 제주대학교의 한국어 과정을 수료했으며 현재는 서울여자대학교에서 아동학과의 학생입니다.
이 멘토가 작성한 스토리
홈으로
멘토링 구독이 완료되었어요!
그럼 지금 바로 멘토에게 질문을 남겨볼까요?
홈으로
멘토링 구독에 실패했어요...
다시 시도하시겠어요?